De Muysc cubun - Lengua Muisca

ihizego#I s. Orina, *micción, *orinada

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

ihizego

Fon. Gonz.*/ihitʂeɣo/ Cons. */ihitseɣo/
Morf. hisue -go
    {{{GRUPO}}}
    I. s. Orina, *micción, *orinada 

    Orina = Zihisue, mihisue, chisue, mia, tuia, illius. l. Zihizego, mihizego, ezihego. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2923. fol. 31v

    Ver también "Aparato urinario": hete, hisue, hisugue, hizegosqua, ihizego