De Muysc cubun - Lengua Muisca

Descarga e instala la fuente "Lucida Console Muysccubun" para visualizar corretamente el contenido de la Gramática de Lugo
144

  Xis ɣpquanvm pecado ʒhô
nuca ʒheſuca vmqynɤqɣvm
guqɣnɤqɣ, vmchiſɣ ʒhaqɣ
muy ɤas vmqɣs acħahanɣn
ga: vm xieſɤ ʒhinga, vm fan-
ʒhînga. Vmpecado atabê, vm
chiſɣnân pecado, A muɤya-
guɣvmqɣſquâ: ɣnga xis qhihi
cħan confeſſar vmqɣʒha gûſ
qɣ ɤpqun vm mas quan.

  Xis ɣpquan Dios obacâ cħu
enʒhaghuaicavmqɣ ɣmpqau
qɣ, a apqua aguʒhinga vm
ʒhinga, inga vmgua quɤ
atabê. Cħuenʒha mhuɣ
ſɣnʒhà ʒhɣ ɣs ɣmquɣnân, aita

T     ʒhɣ[1]


Referencias

  1. En el original, "ʒhy".
  2. Lematización morfológica realizada manualmente por Diego F. Gómez, usando como base a Gómez & Palacios. Transcripción Raro Manuscrito 158 BNC. ICANH. 2014
  3. En el original, "ʒhy".
  4. Lematización morfológica realizada manualmente por Diego F. Gómez.
  5. Fotografía tomada del R.M. 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia, gracias a la colaboración de su Coordinador de Colecciones y Servicios.